Role of Duodenogastroesophageal Reflux in the Pathogenesis of Esophageal Mucosal Injury and Gastroesophageal Reflux Symptoms

Citation : Xiao-rong Xu, Zhao-shen Li, Duo-wu Zou, Guo-ming Xu, Ping Ye, Zhen-xing Sun, Qing Wang, Yan-jun Zeng, 2006, 'Role of Duodenogastroesophageal Reflux in the Pathogenesis of Esophageal Mucosal Injury and Gastroesophageal Reflux Symptoms', Canadian Journal of Gastroenterology, vol. 20, no. 2, pp. 91-94

Year : 2006

Link to Article : Role of Duodenogastroesophageal Reflux in the Pathogenesis of Esophageal Mucosal Injury and Gastroesophageal Reflux Symptoms