The secondary bile acid, deoxycholate accelerates intestinal adenoma–adenocarcinoma sequence in Apc min/+ mice through enhancing Wnt signaling

Citation : Hailong Cao, Shenhui Luo, Mengque Xu, Yujie Zhang, Shuli Song, Shan Wang, Xinyue Kong, Nana He, Xiaocang Cao, Fang Yan, Bangmao Wang, 2014, 'The secondary bile acid, deoxycholate accelerates intestinal adenoma–adenocarcinoma sequence in Apc min/+ mice through enhancing Wnt signaling', Familial Cancer, vol. 13, no. 4, pp. 563-571

Year : 2014

Link to Article : The secondary bile acid, deoxycholate accelerates intestinal adenoma–adenocarcinoma sequence in Apc min/+ mice through enhancing Wnt signaling